مرزنگوش

مرزنگوش

Wild Marjoram

گیاهی علفی، یکساله ودر بعضی مواقع دوساله با ساقه ای راست و شاخه و برگ های متقابل بیضی شکل است.منبع:مرزنگوش