مصطکی

مصطکی

Mastic (plant resin)

مصطکی، (به انگلیسی:Mastic) شیره زرینی زرد رنگی است که در فارسی به نام‌های: «رماس»، «رماست»، «کِیَه» خوانده شده است. منبع:مصطکی