آیانا

  • پرینت

آیانا

Internet Assigned Numbers Authority

آیانا ، نهادی است که مسئولیت سرپرستی آدرس‌های پروتکل اینترنت و سیستم خودگردان تخصیص داده شده، مدیریت منطقه ریشه سامانه نام دامنه ، ساختار رسانه‌ها در اینترنت یا همان MIME type، و وظایف مربوط به پروتکلهای اینترنتی دیگر را به عهده دارد. منبع:آیانا