اکس‌پت

اکس‌پت

XPath

اکس‌پت، زبانِ مسیرِ اکس‌ام‌ال، زبان پرسشی برایِ انتخابِ گره‌ها از سند اکس‌ام‌ال است. همچنین، اکس‌پت می‌تواند برایِ محاسبهٔ مقادیر (برایِ مثال، رشته‌ها، اعداد، یا مقادیرِ بولی) از محتوایِ سندِ اکس‌ام‌ال استفاده شود. منبع:اکس‌پت