کتابخانه سیار

کتابخانه سیار

Bookmobile

کتابخانهٔ سیّار کتابخانه‌ای قابل حمل و نقل است که در واقع یک مجموعهٔ کتاب یا سایر منابع است که می‌تواند بیرون از محدودهٔ کتابخانه به دست کتابخوانان برسد. منبع:کتابخانه سیار