کورسرا

کورسرا

Coursera

کورسرا یک شرکت تکنولوژی آموزشی انتفاعی تاسیس شده توسط استادان علوم کامپیوتر اندرو ننگ و دافنی کالر از دانشگاه استنفورد است و در ماونتن ویو، کالیفرنیا واقع است. منبع:کورسرا