امنیت اینترنت

امنیت اینترنت

Internet security

امنیت اینترنت یکی از شاخه های امنیت کامپیوتر است که به طور ویژه به اینترنت می پردازد که غالباً با مساله امنیت مرورگر در ارتباط است.منبع:امنیت اینترنت