هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20221001

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی, 4:steelcharm /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-سامی - 1:sami /انگلیسی
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
11-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-ندا - 1:neda /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-طلایی - 1:golden /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-ایران - 1:iran /انگلیسی
26-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
27-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
28-استیل - 1:steel /انگلیسی
29-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
30-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
31-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
32-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
33-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
34-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
35-طلا - 1:gold /انگلیسی
36-دی - 1:day /انگلیسی
37-کیف - 1:bag /انگلیسی
38-گل - 1:flower /انگلیسی
39-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
40-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
41-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
42-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
43-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
44-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
45-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
46-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
47-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
48-بزرگ - 1:big /انگلیسی
49-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
50-پر - 1:feather /انگلیسی
51-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
52-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
53-کوچک - 1:small /انگلیسی
54-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
55-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
56-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
57-دست - 1:hand /انگلیسی
58-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
59-گیره - 1:clamp /انگلیسی
60-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
61-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
62-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
63-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
64-آویز - 1:medallion /انگلیسی
65-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
66-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
67-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
68-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
69-متوسط - 1:medium /انگلیسی
70-اسی - 1:esi /انگلیسی
71-تاج - 1:crown /انگلیسی
72-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
73-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
74-معمولی - 1:normal /انگلیسی
75-رها - 1:raha /انگلیسی
76-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
77-فلزی - 1:metal /انگلیسی
78-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
79-اسب - 1:horse /انگلیسی
80-مشکی - 1:black /انگلیسی
81-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
82-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
83-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
84-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
85-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:pendantcharm /انگلیسی, 3:charmpendant /انگلیسی
86-سفید - 1:white /انگلیسی
87-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
88-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
89-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
90-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
91-ساده - 1:simple /انگلیسی
92-کشی - 1:elastic /انگلیسی
93-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
94-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
95-مینی - 1:mini /انگلیسی
96-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacependant /انگلیسی, 3:necklacecharm /انگلیسی, 4:necklacecharms /انگلیسی
97-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
98-مانی - 1:mani /انگلیسی
99-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
100-علی - 1:ali /انگلیسی
101-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی